Investitor
dugoročno ulaže novac u firme sa ciljem ostvarenja dobiti

Berza
organizovano tržište na kojem se trguje akcijama, obaveznicama, valutama itd.

Akcije
su vrijednosni papiri, koji predstavljaju udio u kapitalu firme

Prioritetne akcije
akcije bez prava glasa na godišnoj skupštini ali imaju veću dividendnu stopu

Redovne akcije
akcije sa pravom glasa na godišnoj skupštini

Dividenda
raspodjeljuje se dioničarima od neto dobiti firme. Dividenda se može isplatiti u novcu ili u akcijama

Dividendna stopa (dividend yield)
odnos između tržišne cijene i dividende po akciji

Tržište medvjeda (bear Market)
trend pada cijeni na berzi (akcija ili indeksa)

Tržište bika (bull market)
trend rasta cijeni na berzi (akcija ili indeksa)

Portfolio
skup raznih akcija koje posjeduje jedna osoba (ili pravno lice)

DOW JONES
indeks cijena akcija koji sadrži 30 vodećih akcija u sjedinjenim američkim državama (SAD, USA)

DAX
indeks cijena akcija koji sadrži 30 vodećih akcija u njemačkoj

Kursna lista
prikazuje osnovne informacije o akcijama kao cijene, transakcije i promet

Kurs akcije
cijena akcije na berzi

Kupovni kurs
cijena koju je investitor spreman platiti za akciju

Prodajni kurs
prodajna cijena po akciji

Tržišna kapitalizacija
ukupna vrijednost firme na berzi

Akvizicija
predstavlja oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno akcionarsko preduzeće stiče kontrolni paket akcija u drugom akcionarskom preduzeću ili ga kupuje

Arbitraža
istovremena kupovina i prodaja istih hartija od vrijednosti ili drugih investicija na dva različita tržišta s ciljem ostvarivanja profita na osnovu razlike u cijeni na ta dva tržišta

Broker
Izvršava naloge za kupovinu ili prodaju akcija i drugih vrijednosnih papira za račun klijenta. Brokeri naplaćuju proviziju za svaku transakciju. Cijena njihovih usluga se razlikuje tako da obratite pažnju na cijene i ponude brokera

EBIT (earnings before interest and taxes)
dobit firme prije kamata i poreza u bilansiranoj godini.
EBIT= dobit prije oporezivanja + troškovi kamata koji su plaćeni

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortisation)
dobit firme produktivnošću
EBITDA= dobit prije oporezivanja + finansijske troškove + porez na dobit + amortizacija

EPS (earnings per Share)
zarada firme po akciji umanjena za iznos dividendi na akcije

Likvidnost akcije
promet kupovine i prodaje akcija. Predstavlja mogućnost kupovine i prodaje akcije brzo i u velikom obimu bez većeg uticaja na njenu cijenu. Kupovina i prodaja nelikvidnih akcija utjece na kursnu cijenu.

P/E ratio
odnos između tržišne cijene i neto dobiti po akciji

Procenat plaćanja dividende (dividend-payout-ratio)
pokazuje koji će se procenat ostvarene neto dobiti isplatiti dividende

Procenat zadržavanja (retention-ratio)
pokazuje koji će se procenat ostvarene neto dobiti reinvestirati u firmi

ROA (return-on-assets)

odnos neto dobiti i uloženih sredstava u procentima

ROE (return-on-equity)
odnos neto dobiti i prosječne vrijednosti uloženog kapitala u procentima

Procenat akcija u javnosti (free float)
predstavlja pocenat akcija u javnosti

Fundamentalna analiza akcija
vrsta analize akcija kojom se pokušava utvrditi stvarna vrijednost firme da se može uporediti sa trenutnom tržišnom cijenom .

Goodwill
nematerijalna imovina nakon prodaje firme po višoj cijeni od knjigovodstvene.

ISIN
identifikacioni broj akcija

Kapital
razlika između vrijednosti imovine i obaveza